โรงเรียนสอนนวดไทย เชียงใหม่ ติวสอบใบนวด ทำงานต่างประเทศ สอนนวด ราชสำนัก เชลยศักดิ์ นวดแก้อาการ สอนนวด เรียนนวด

About Us

 

1.  การศึกษา

พ.ศ. 2548        ปริญญาโท สถาบันพระคริสตธรรมไทย คณะศาสนศาสตร์ M.Div. (Divinity)  
พ.ศ. 2531        ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

2.  ประสบการณ์ในการทำงาน

2552-2555       “โรงฟักเถ้าแก่” เทรนนิ่ง ตำแหน่ง ฝ่ายบริหารและวิทยากร
2554-2555       วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ตำแหน่ง ครูพิเศษ / วิทยากร
2548-2552 Nim Chiangmai Airport Hotel ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารและพนักงาน
2544-2552       บ. นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
2531-2544       บ. นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาขึ้น , ผู้จัดการฝ่ายขาล่อง
2535                โรงเรียนพณิชยการลานนา ตำแหน่ง ครู
2527-2531       โรงเรียนพระคริสตธรรม ตำแหน่ง ผู้ประกาศพระกิตติคุณ และ ครู

3. หลักสูตรที่เคยผ่านการฝึกอบรม

(1) ใบประกาศนียบัตรหลักสูตร วิทยากรและครูนวดไทย
(2) ใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย (ระดับ 1)   
(3) ใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย (ระดับ 2)   
(4) หลักสูตรการแพทย์แผนไทย ประเภท การนวดไทย (800 ชั่วโมง)
(5) ใบประกาศนียบัตรหลักสูตร สาขา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง)
(6) ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขา การนวดแผนไทย (150 ชั่วโมง)
(7) ใบประกาศนียบัตรหลักสูตร สาขา การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ (30 ชั่วโมง)
(8) ใบวุฒิบัตรหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การนวดน้ำมัน (60 ชั่วโมง)
(9) ใบวุฒิบัตรหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา นวดสุคนธบำบัด (60 ชั่วโมง)
(10) ใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย (ระดับ 1)  
(11) ใบวุฒิบัตรหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การประกอบอาหารไทย (90 ชั่วโมง)
(12) ใบวุฒิบัตรหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การประกอบอาหารตะวันตก (240 ชั่วโมง)
(13) ใบวุฒิบัตรหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การประกอบอาหารญี่ปุ่น (30 ชั่วโมง)
(14) ใบวุฒิบัตรหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การจัดดอกไม้สดเพื่ออาชีพ (30 ชั่วโมง)
(15) ใบวุฒิบัตรหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การแปรรูปอาหาร (60 ชั่วโมง)
(16) ใบวุฒิบัตรหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การสร้างเว็บไซต์ (30 ชั่วโมง)
(17) ใบวุฒิบัตรหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา IT Entrepreneur (30 ชั่วโมง)
(18) ใบวุฒิบัตรหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การแกะสลักผักผลไม้ (30 ชั่วโมง)
(19) ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขา การแกะสลักผักและผลไม้ (150 ชั่วโมง)
(20) ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขา Bakery 1 (150 ชั่วโมง)
(21) ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขา Repairing Computer/ Notebook (150 ชม)
(22) ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขา Photo Shop Programme (75 ชั่วโมง)
(23) ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขา Page Maker/Power Point Programme (75 ชั่วโมง)
(24) ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขา ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (150 ชั่วโมง)
(25) ใบประกาศนียบัตรหลักสูตร การสนทนาภาษาอังกฤษ (ระดับ 15) 
(26) ใบวุฒิบัตรหลักสูตร การทำงานเป็นทีม
(27) ใบวุฒิบัตรหลักสูตร Jump Start Training

4.  ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

1.  หนังสือชื่อ “ยุทธศาสตร์เถ้าแก่ : หมาก 3 ชั้น ระดับ 5 ดาว(พิมพ์ 3 ครั้ง)
2. หนังสือชื่อ “เป็นเหมือนเถ้าแก่”  (พิมพ์ 2 ครั้ง)
3.  หนังสือชื่อ “ฝ่ากฎกูรู” 
4.  หนังสือชื่อ “คำเทศนาบนภูเขา”
5.  หนังสือชื่อ “ฅนคว่ำโลก”       
6.  หนังสือชื่อ “แก่นแท้ศาสนาคริสต์ที่หายไป”                
7. หนังสือชื่อ “ปริศนาธรรม”  แด่ธรรมะซึ่งไม่รู้จัก          

5.  หน่วยงานที่เคยไปเป็นพิธีกร, วิทยากร, บรรยาย และจัดสัมมนาให้

1.  ศูนย์นม ดัชมิลล์ (ขอนแก่น)
2.  สำนักงานประกันสังคม (เชียงใหม่)
3.  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เชียงใหม่)
4. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่)
5.  ห้างหุ้นส่วนจำกัดล๊อคอินโฟ (กรุงเทพ)
6.  บริษัท เทพวัลย์คอร์เปอเรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เชียงราย)
7.  บริษัทในเครือตระกูลหวัง (นครสวรรค์)
8. คริสตจักรเอกชัย (ธนบุรี)
9. คริสตจักรในเครือสภาคริสตจักร 2 แห่ง (เชียงใหม่)
10. คริสตจักรของพระคริสต์ (ขอนแก่น, พิจิตร, อุบล, กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, เชียงราย, สงขลา)
11. ธุรกิจขายตรงหลายชั้น (MLM) เช่น Amway, Amboss, Crossway ฯลฯ
12. ธุรกิจประกันชีวิต เช่น ไทยประสิทธิ์, อยุธยา อลิอันซ์ ซี. พี. และ เอ.ไอ.เอ. 
13.  บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด (เชียงใหม่)
14.  บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด ( หลักสูตรที่ 1 จำนวน 15 รุ่น )
15. บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด (หลักสูตรที่ 1 จำนวน 17 รุ่น,หลักสูตรที่ 2 จำนวน 19 รุ่น )    
16.  บริษัท นิ่มซี่เส็งรถยก จำกัด (เชียงใหม่)
17. โรงแรม นิ่มซี่เส็ง จำกัด (เชียงราย)
18. โรงแรม Nim Chiangmai Airport Hotel  (เชียงใหม่)
19. Chalerm Thai Restaurant (Brisbane, Australia)
20. สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (นนทบุรี)
21. วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
22. โรงพยาบาลสวนดอก (ตึกศรีพัฒน์, เชียงใหม่) 
23. โรงพยาบาลแม่และเด็ก (เชียงใหม่)    
24. ที่ทำการชุมชนทิพย์เนตร (เชียงใหม่)
25. อบจ. (เชียงใหม่)      
26. บริษัท Pepsi-Cola (ลำพูน)
27. โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
28. ศูนย์การศึกษานอกระบบ อำเภอสันทราย เชียงใหม่
29. วิทยาลัยสารพัดช่าง (ดอนจั่น) เชียงใหม่

อาจารย์ประจำและทีมงานวิทยากร

นางลำดวน เครือปันเงิน


1. ใบประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท การนวดไทย
2. ใบครูผู้รับมอบตัวศิษย์ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท การนวดไทย
3. หลักสูตร เสริมศักยภาพครูแพทย์แผนไทย ประเภท การนวดไทย 800 ชั่วโมง
4. หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง