เกี่ยวกับเรา

1.  การศึกษา

 • พ.ศ. 2561  ศาสนศาสตร์ศึกษาเอก  สถาบันพระคริสตธรรมไทย  Doctor of Divinity
 • พ.ศ. 2548  ศาสนศาสตร์ศึกษาโท  สถาบันพระคริสตธรรมไทย  M. Div. ( Divinity )
 • พ.ศ. 2531  ปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  คณะบริหารธุรกิจจัดการทั่วไป
 • พ.ศ. 2558  จบการแพทย์แผนไทย 4 สาขา  (เวชกรรมไทย,เภสัชกรรมไทย,การผดุงครรภ์ไทย,การนวดไทย)

2.  ประสบการณ์ในการทำงาน

 • 2558 – 2564     สถาบันพระคริสตธรรมไทย   ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ
 • 2557 – 2564     รวมโชคคลินิกการแพทย์แผนไทย  ตำแหน่งเจ้าของกิจการ
 • 2556 – 2564     ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย  รวมโชค เชียงใหม่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 • 2552 – 2564     ศูนย์โรงฟักเถ้าแก่เทรนนิ่ง  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 • 2554 – 2557     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่   ตำแหน่ง  อาจารย์พิเศษ
 • 2548 – 2552     Nim Chiangmai Airport Hotel   ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารและพนักงาน
 • 2544 – 2552     บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 • 2531- 2544      บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด  ตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย
 • 2535                วิทยาลัยพาณิชยการลานนา  ตำแหน่ง ครู
 • 2527 -2531      โรงเรียนพระคริสตธรรม  ตำแหน่งผู้ประกาศพระกิตติคุณและครู

3. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์และผลงานที่สร้างชื่อเสียง

 • ด้านเขียนหนังสือ :  ยุทธศาสตร์เถ้าแก่ การวางหมาก 3 ชั้น (พิมพ์ 3 ครั้ง) , เป็นเหมือนเถ้าแก่ (พิมพ์ 2 ครั้ง) , หนังสือชื่อ ฝ่ากฎกูรู , คำเทศนาบนภูเขา , คนคว่ำโลก , แก่นแท้ศาสนาคริสต์ที่หายไป , ปริศนาธรรม แด่ธรรมะซึ่งไม่รู้จัก
 • ด้านธุรกิจ : ขายที่ดินจัดสรรของบริษัทในเครือนิ่มซี่เส็งได้สูงสุด 117 แปลง
 • ด้านศาสนา : การสร้างสาวกทั้ง 4 ระดับ

4. หลักสูตรที่เคยผ่านการฝึกอบรม

 1. ครูแพทย์แผนไทย   ประเภทนวดไทย
 2. ครูแพทย์แผนไทย   ประเภทผดุงครรภ์ไทย
 3. จบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย   ประเภทเวชกรรมไทย
 4. จบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย   ประเภทเภสัชกรรมไทย
 5. จบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย   ประเภทนวดไทย
 6. จบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย   ประเภทผดุงครรภ์ไทย
 7. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ประกอบการอาหารไทยพ่อครัวแม่ครัว (ระดับ 1)
 8. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย (ระดับ 1)
 9. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย (ระดับ 2)
 10. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สปาตะวันตก (หัตถบำบัดระดับ 1)
 11. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัดระดับ 1)
 12. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด 1)
 13. วุฒิบัตรหลักสูตร สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัดระดับ 1)
 14. วุฒิบัตรหลักสูตร สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (วารีบำบัดระดับ 1)
 15. วุฒิบัตรหลักสูตร สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (สุคนธบำบัดระดับ 1)
 16. วุฒิบัตรหลักสูตร สาขา นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (โภชนบำบัดระดับ 1)
 17. ประกาศนียบัตรหลักสูตร นวดจัดกระดูก                                                                            
 18. ประกาศนียบัตรหลักสูตร วิทยากรและครูนวดไทย                                                        
 19. ประกาศนียบัตรหลักสูตร สาขา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
 20. ประกาศนียบัตรหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น สาขา การนวดแผนไทย
 21. ประกาศนียบัตรหลักสูตร สาขา การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ
 22. วุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การนวดน้ำมัน
 23. วุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา นวดสุคนธบำบัด
 24. วุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การประกอบอาหารไทย
 25. วุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การประกอบอาหารตะวันตก
 26. วุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การประกอบอาหารญี่ปุ่น
 27. วุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การจัดดอกไม้สดเพื่ออาชีพ
 28. วุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การแปรรูปอาหาร
 29. วุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การสร้างเว็บไซต์
 30. วุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา IT Entrepreneur
 31. วุฒิบัตรหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การแกะสลักผักและผลไม้
 32. ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขา การแกะสลักผักและผลไม้
 33. ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขา Bakery 1
 34. ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขา Repairing Computer/Notebook                            
 35. ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขา Photo Shop Programme
 36. Point Programme
 37. ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขา ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
 38. ประกาศนียบัตรหลักสูตร การสนทนาภาษาอังกฤษ  (ระดับ 15)
 39. วุฒิบัตรหลักสูตร การทำงานเป็นทีม
 40. วุฒิบัตรหลักสูตร Jump Start Training
 41. การอบรมกฎหมายเบื้องต้น
 42. การอบรมใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

 

5.  หน่วยงานที่เคยไปเป็นพิธีกรวิทยากรและจัดสัมมนาให้

 1. ศูนย์นมดัชมิลล์ (ขอนแก่น)
 2. สำนักงานประกันสังคม (เชียงใหม่)
 3. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เชียงใหม่)
 4. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่)
 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัดล็อกอินโฟ (กรุงเทพฯ )
 6. บริษัท เทพวัลย์คอร์ปอร์เรชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เชียงราย)
 7. บริษัทในเครือตระกูลหวัง (นครสวรรค์)
 8. คริสตจักรเอกชัย (ธนบุรี)
 9. คริสตจักรในเครือสภาคริสตจักร 2 แห่ง (เชียงใหม่)
 10. ริสตจักรของพระคริสต์ (ขอนแก่น, พิจิตร, อุบลฯ, กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, เชียงราย, สงขลา)
 11. คริตจักรเขตภาคเหนือ 13 แห่ง
 12. ธุรกิจขายตรงหลายชั้น (MLM)  เช่น Amway, Amboss, Crossway ฯลฯ
 13. ธุรกิจประกันชีวิต เช่น  ไทยประสิทธิ์, อยุธยาอลิอันซ์ซีพี และ AIA
 14. บริษัท  เพื่อนเกษตรกร  จำกัด  (เชียงใหม่)
 15. บริษัท  นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด
 16. บริษัท  นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง  จำกัด
 17. บริษัท  นิ่มซี่เส็งรถยก จำกัด  (เชียงใหม่)
 18. โรงแรมนิ่มซี่เส็งจำกัด (เชียงราย)
 19. โรงแรมนิ่มเชียงใหม่แอร์พอร์ตโฮเต็ลเชียงใหม่
 20. สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย (นนทบุรี)
 21. วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
 22. โรงพยาบาลสวนดอก ตึกศรีพัฒน์เชียงใหม่
 23. โรงพยาบาลแม่และเด็ก (เชียงใหม่)
 24. ที่ทำการชุมชนทิพย์เนตรเชียงใหม่
 25. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อบจ เชียงใหม่)
 26. บริษัท เป๊ปซี่ -โคล่า ลำพูน
 27. โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
 28. ศูนย์การศึกษานอกระบบ  อำเภอสันทรายเชียงใหม่
 29. วิทยาลัยสารพัดช่าง (ดอนจั่น) เชียงใหม่
 30. บริษัท วิลเลนดรอฟ จำกัด
 31. The Resident airport and Spa Hotel (กรุงเทพฯ)
 32. Chalerm Thai Restaurant ( Brisbane, Australia )
 33. Golden Hand Wellness Tromso Norway
 34. Golden Hand Wellness Svalbard Norway

อาจารย์ประจำและทีมงานวิทยากร

 

อาจารย์พฤทธิพล สุขป้อม

อาจารย์พฤทธิพล สุขป้อม อาจารย์ประจำศูนย์แพทย์แผนไทย รวมโชค เชียงใหม่ ใบประกอบวิชาชีพมีดังนี้

 • (1) ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท เภสัชกรรมไทย ปี 2550 ใบอนุญาตที่ พท.ภ.22729
 • (2) ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท ผดุงครรภ์ไทย ปี 2550 ใบอนุญาตที่ พท.ผ.4894
 • (3) ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท เวชกรรมไทย ปี 2553 ใบอนุญาตที่ พท.ว.19133
 • (4) ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท นวดไทย ปี 2553 ใบอนุญาตที่ พท.น.909
 • (5) หนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ ที่ คท.ภ.102/55
 • (6) หนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ ที่ คท.ผ.087/55